Vi lytter.
Også til økonomer.

Vi vil gennemføre reformer, der genopbygger økonomien.
Vi vil sikre en bedre hjælp til dem, der bliver arbejdsløse.
Vi vil sænke skatten på arbejde og øge skatten på forurening.

Vi vil tage ansvar for økonomien.

For Radikale Venstre er der ingen tabuer i arbejdet med at genopbygge økonomien. Økonomer vurderer, at situationen er så alvorlig, at kun grundlæggende reformer af økonomien kan redde den.

Radikale Venstre har fremlagt en Genopbygningsplan med et omfattende reformprogram, der retter op på de katastrofale underskud og skaber mulighed for vækst og velstand.

Radikale Venstre ønsker en efterlønsreform, der skaffer den nødvendige arbejdskraft og som styrker de offentlige finanser væsentligt.

Radikale Venstre vil fastholde en dagpengeperiode på 2 år, men til gengæld yde ekstra hjælp til, at ledige kan komme i arbejde.

Radikale Venstre vil ændre skatten, så afgifter på forurening og overforbrug sættes op, mens skatten på arbejde sættes ned. Radikale Venstre vil med skatten sikre en erhvervsvenlig politik, hvor der investeres i virksomhedernes innovative løsninger, og hvor spild og unødig energifråds afgiftsbelægges.

Radikale Venstre vil derfor sikre optimale betingelser for, at virksomhederne kan få gang i væksten igen. Vi vil omlægge erhvervsstøtten og igennem en stor national handlingsplan satse på innovation og forskning.


Vi stoler.
Også på udlændinge.

Vi skal kunne tiltrække og fastholde udenlandsk arbejdskraft.
Vi vil kæmpe for danskeres ret til at bo i Danmark, også når de er gift med en udlænding.
Vi vil give asylansøgere og deres børn ret til en ordentlig bolig, uddannelse og mulighed for at arbejde.

Vi ønsker en værdig udlændingepolitik.

Udlændinge skaber værdi for Danmark. Så enkelt kan det siges, og det er det, Radikale Venstres udlændingepolitik afspejler.

Radikale Venstre vil gøre det lettere for de dygtigste udlændinge at lægge vejen forbi Danmark. Og vi vil gøre det mere attraktivt for dem at bosætte sig i Danmark og bidrage på arbejdsmarkedet. Reglerne for udstedelse af arbejdstilladelse skal forenkles, og en omlægning af forskerskatten skal sikre, at internationale eksperter ikke brandbeskattes.

Men det er ikke kun udlændinge, der kommer her for at arbejde, der er værdifulde. Masser af danskere forelsker sig i en udlænding. I modsætning til EU-borgere har danske statsborgere ikke ret til at bo sammen med deres udenlandske familie, hvis de f.eks. har modtaget kontanthjælp inden for de seneste tre år. Vi vil have indført de fælles EU-regler for familiesammenføring for alle danske statsborgere, så ingen skal tvinges til Sverige.

Hvert år kommer der også en række udlændinge til landet, som ufrivilligt har måttet forlade deres hjemland. De flygter fra krig og forfølgelse og kommer til Danmark for at søge vores beskyttelse. Radikale Venstre foreslår, at de ligesom alle andre borgere får adgang til at få prøvet deres sag ved en uafhængig domstol.

Børn og deres forældre skal ikke blive syge på asylcentrene. Mens de opholder sig her som asylansøgere skal de have mulighed for at leve et ordentligt liv. Derfor mener Radikale Venstre, at børnefamilierne skal have tilbud om at bo og arbejde uden for asylcentrene senest efter ½ år.


Vi tror.
Også på lærerne.

Vi vil give lærerne mere tid til undervisning.
Vi vil sikre lærerne løbende efteruddannelse.
Vi vil sikre moderne rammer på vores skoler.

Vi har tillid til lærerne, som underviser vores børn.

For Radikale Venstre er folkeskolen en af de største og vigtigste investeringer i fremtiden. Vi ønsker at investere i en folkeskole, der er for alle. Den skal være vores fælles kulturinstitution, hvor børn skal lære rigtigt meget. Også det, som ikke umiddelbart kan måles, vejes eller kontrolleres.

Radikale Venstre tror på vores lærere og på den faglighed, de besidder. Derfor vil vi give dem den frihed, som deres opgave kræver, og vi vil satse massivt på efteruddannelse, som et alternativ til kontrol og bureaukrati. Eleverne bliver bedre af mere og bedre undervisning – ikke af at deres lærere udfylder rapporter.

Radikale Venstre vil sikre, at lærere kun underviser i fag, der er uddannet i. Vi vil stille krav om, at alle lærere i løbet af maksimalt 5 år skal have linjefagsniveau i de fag, de underviser i.

Radikale Venstre vil fjerne de bureaukratiske hindringer, der gør, at efteruddannelsespengene ikke bliver brugt. Og efteruddannelse skal også målrettes landets skoleledere. Radikale Venstre vil stille krav om, at alle skoleledere får en diplomuddannelse i ledelse inden for de første 5 år som leder.

Radikale Venstre ønsker, at lærerne kan kvittere for den tillid, forældre viser ved at sende børnene i folkeskolen, med mere tid til undervisning. Derfor foreslår vi, at kravene om at udarbejde elevplaner og kvalitetsrapporter afskaffes. Og så skal de nationale tests være frivillige.

Radikale Venstre ønsker at anvende de knappe offentlige midler på investeringer i skolen. IT skal være en naturlig del af hverdagen, fordi fremtiden er digital. Alle børn skal kunne mestre at læse og skrive og gebærde sig på en computer og på internettet. De grønne tavler skal på pension og erstattes af elektroniske tavler.


Vi samarbejder.
Også i Europa.

Vi vil indføre euro i Danmark.
Vi ønsker en fælles europæisk flygtningepolitik.
Vi vil være helt og fuldt medlem af det europæiske fællesskab.

Vi vil have mere Europa.

Radikale Venstre støtter helhjertet det europæiske samarbejde og ønsker derfor et fuldt og fast medlemskab af EU. Derfor vil vi have forbeholdene afskaffet.

Radikale Venstre vil afskaffe ØMU-forbeholdet, så Danmark er med, når de vigtige beslutninger om økonomi træffes.

Radikale Venstre ønsker, at Danmark deltager fuldt og fast i EU-samarbejdet om udlændinge, asyl og grænseoverskridende kriminalitet.

Radikale Venstre ønsker retsforbeholdet afskaffet, så Danmark kan være solidarisk med vores europæiske kollegaer om modtagelsen af flygtninge, som flygter til Europa fra krig og tortur.

Forbeholdet omhandler også politisamarbejdet. Radikale Venstre mener, at grænseoverskridende kriminalitet kræver grænseoverskridende politi. Udviklingen med terror, menneskehandel og spredning af børneporno via Internettet har vist nødvendigheden af, at politiet kan samarbejde på tværs af grænser.

Radikale Venstre vil have forsvarsforbeholdet afskaffet, så Danmark kan hjælpe til i fredsbevarende eller fredsskabende operationer, når FN beder EU om det.

En afskaffelse af retsforbeholdet vil desuden gennemtvinge bedre muligheder for at kunne bo med sin ægtefælle i Danmark og bringe os på lige fod med de andre EU-lande.

Derfor arbejder Radikale Venstre for, at Danmark fuldt og helt afskaffer retsforbeholdet og for, at det ikke erstattes af et nyt.


Tag ansvar

Det koster 150 kr. + almindelig SMS-takst. Der gives ingen returret. Tjenesten udbydes af Radikale Venstre, Christiansborg, 1240 København K.

 

Close

Bliv medlem af Radikale Venstre

sms RV 150 til 1999 og bidrag med 150 kr.*

* Det koster 150 kr. + almindelig SMS-takst. Der gives ingen returret. Tjenesten udbydes af Radikale Venstre, Christiansborg, 1240 København K.

Uddel 100 radikale foldere

Stil dit spørgsmål på Margrethes Facebookside.

Følg med på vores Facebookside